Wiodącym zadaniem Fundacji jest upowszechnianie indywidualnych postaw etycznych obywateli Polski i świata, które są budulcem pojęcia społeczeństwo obywatelskie. Upowszechnianie i ochrona szacunku wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, oraz wspomaganie rozwoju demokracji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez kulturę, naukę, edukację, oświatę i wychowanie i aktywność społeczną indywidualną i grupową, jak i świadome korzystanie z najnowszych technologii i internetu, uczestniczenie w ich rozwoju i dla walki z wykluczeniem społecznym i dla zrównoważonego rozwoju.


The principal objective of the Foundation is to promote individual ethical attitudes of citizens of Poland and the world, which attitudes constitute building blocks of the concept of civil society. Promoting and protecting the respect for freedom, human rights, and civil liberties, and supporting the development of democracy among children, adolescents and adults through culture, science, education, upbringing, individual and group social activity, as well as through the conscious use of and participating in the development of the latest technology and the Internet and using these technologies to combat social exclusion and for the purposes of sustainable development.