Statut Fundacji „CITIZEN  PROJECT”                                                                

 

 

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia Ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Citizen Project” z siedzibą w Gdańsku zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Beatę Staszyńską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku dnia 25 maja 2011 r., repertorium A nr 8661/2011 prowadzonej przez Notariusza Marię Dambek, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

§ 4.

Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.

 

§ 5.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz leżący poza jej granicami,  z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 
§ 6.
Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę oraz może posługiwać się znakami graficznymi.

      

§ 7.

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, biura, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicami.

§ 8.
Fundator może przyznać tytuł Honorowego Członka Fundacji osobom, które wspomagają jej działalność. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

 

 

Rozdział II

 

Cele i zasady działania fundacji

 

 

§ 9.

Wiodącym  zadaniem Fundacji jest upowszechnianie indywidualnych postaw etycznych obywateli Polski i świata, które są budulcem pojęcia społeczeństwo obywatelskie. Upowszechnianie i ochrona szacunku wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, oraz wspomaganie rozwoju demokracji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez kulturę, naukę, edukację, oświatę i wychowanie i aktywność społeczną indywidualną i grupową, jak i świadome korzystanie z najnowszych technologii i internetu, uczestniczenie w ich rozwoju i dla walki z wykluczeniem społecznym i dla zrównoważonego rozwoju.


§ 10.

Celami Fundacji są:

a) inicjowanie i wspieranie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych idei i umiejętności rzetelnej, profesjonalnej, apolitycznej autoprezentacji i prezentacji, a także rozumienia jak informacje napływające z zewnątrz interpretować jako reprezentację innych, rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie nowych mediów, internetu, języka filmowego w celu budowaniu debat i dyskusji;

b)   propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii oraz   
nowatorskich rozwiązań w ogólnie pojętym rozwoju autoprezentacji, prezentacji i mediów i działań twórczych i społecznych;

c)  popularyzacja idei twórczego korzystania z mediów: bezstronnego, uczciwego, odpowiedzialnego uczestnictwa w społecznościach online i offline, krzewienia umiejętności zawodowych oraz świadomego odbioru przekazów medialnych i internetowych;

d)   rozwijanie i umacnianie postaw przestrzegania standardów etycznych jako podstawowej wartości działalności w mediach i internecie oraz postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju nowoczesnych mediów i internetu jako narzędzi w dyskusji i debacie;

e)  rozpowszechnianie zasad dotyczących komunikacji medialnej i internetowej;

f)   wspieranie inicjatyw dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze edukacji w zakresie mediów, internetu i realizacji projektów interdyscyplinarnych i społecznych;

g) przyczynianie się do podnoszenia umiejętności społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez pracę w grupie, komunikację interpersonalną, autoprezentację i stworzenia warunków do włączenia się dzieci, młodzieży i dorosłych w lokalną i międzynarodową działalność publiczną;

h)  wspomaganie rozwoju wszystkich dziedzin sztuki filmowej, pomoc w rozwoju artystycznym i zawodowym twórców filmowych w Polsce i za granicą poprzez organizację teoretycznych i praktycznych przedsięwzięć;

i)    wspieranie wymiany międzynarodowej kulturalno, artystyczno, społecznej osób i grup w ramach działań podnoszących poziom świadomości i wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, pojęciach demokracja i samorządność;

j)    propagowanie postaw obywatelskich w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej jako miejsca dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

k)  upowszechnianie rozwoju komunikacji wielojęzykowych; edukacja lingwistyczna poprzez kulturę dla otwarcia możliwości wymiany myśli;

l)       rozwijanie świadomości, wspieranie, organizowanie i propagowanie działalności, które swoim zasięgiem obejmują  ochronę i szacunek wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich;

m) wspieranie, propagowanie w Polsce i za granicą profilaktyki, edukacji na rzecz dorosłych, młodzieży i dzieci uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem (chemicznym i behawioralnym), wykluczonych, dyskryminowanych społecznie, zagrożonych dyzkryminacją, wykluczeniem społecznym;

      n)  zapobieganie patologii w wychowywaniu, alkoholizmowi, narkomanii, uzależnieniom od dopalaczy, Internetu, gier itp. wśród            dzieci i młodzieży;

       o)  wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zapobieganie ubóstwu i patologii;

       p)  wspomaganie rozwoju sprawności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i rodzin;

       r)   wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i korzystania z zasobów kulturalno - oświatowych w szczególności                             wśród dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i o niższym statusie materialnym.


  

 

§ 11.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a)      organizację i produkcję konferencji, debat, dyskusji, spotkań, warsztatów  w Polsce, w Uni Europejskie i poza nią, a także w świecie wirtualnym;

b)  organizację i produkcję interdyscyplinarnych kulturalno-artystyczno-edukacyjno-badawczych przedsięwzięć o lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym charakterze i zasięgu w Unii Europejskiej i poza jej obszarem;

c)      zastosowanie innowacyjne najnowszych technologii jak: augmented
reality, streaming, aplikcje webowe i inne w połączeniu z gramatyką języka filmowego jako narzędzi do tworzenia nowego języka narracji;

d)      wydawnictwo form tradycyjnych, digitalnych i analogowych na wszelkich polach dystrybucji w zakresie wymienionych      celów działania Fundacji;

e)    organizację spotkań, przeglądów, pokazów, warsztatów ,festiwali interdyscyplinarnych;

f)      organizację, produkcję i propagowanie wystaw, performance, happening i innych zdarzeń kulturalno – artystycznych,m.in. autorskich formatów wystaw multimedialnych: AR”S”, i AiR;

g)      archiwizację i digitalizację własnych zasobów i pozyskanych materiałów tekstowych, foto, audio, audio-video;

h)      organizację, realizację i propagowanie Projektu Obywatel Solidarność – Citizen Solidarity;

i)        organizację, realizację i propagowanie Muzeum Teraźniejszości;

j)        organizację, realizacji i propagowanie Projektu Teleport.Art;

k)      organizację, realizacji i propagowanie Projektu Dynamiczna Tożsamość;

l)        organizację, realizacji i propagowanie Projektów własnych-autorskich;

m) organizowanie i prowadzenie badań, tworzenie grup eksperckich i przeprowadzenie eksperymentów poprzez teoretyczne i praktyczne doświadczenia i ich upowszechnianie, wymiana wyników badań, a także udział w istniejących badaniach i grupach eksperckich i współpublikowanie wyników w zakresie wymienionych celów działania Fundacji;

n)  prowadzenie banku pomysłów projektów interdyscyplinarnych o charakterze kulturalno- artystyczno-edukacyjno-badwaczo–społecznym w internecie-ochrona ideii i koncepcji;

o)      przygotowywanie i produkcja filmów dokumentalnych i form fabularnych i dystrybucja telewizyjna, kinowa, i inna;

p)      organizację szkoleń metodycznych przygotowujących kadrę
nauczycielską do prowadzenia zajęć kulturalno-edukacyjno-medialno-technologicznych promujących połączenie elementów programów nauczania o sztuce, etyce, filozofii i informatyce z najnowszą technologią jako budowanie tożsamości ucznia;

q)    udzielanie wsparcia merytorycznego przez Fundację na czas realizacji autorskich programów  i projektów interdyscyplinarnych, medialnych jak i pomocy w zakresie ich medialnej promocji w social mediach;

r)  szeroko rozumianą działalność kulturalną i edukacyjną poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat etapów realizacji konkretnych projektów, przygotowania harmonogramów, planów zadań i realizacji, warsztatu pracy promocyjnej i z innymi dziedzinami nauki, wiedzy i kultury, w szczególności filmu i telewizji i internetu;

s)      organizację i prowadzenie portalu internetowego będącego źródłem         informacji o działalności fundacji i komunikacji osób zainteresowanych tematyką internetu, mediów, informacji, powiązania nowych technologii i treści prospołecznych i obywatelskich, a także umieszczanie informacji związanych z formami prezentacji i autoprezentacji i z ochroną praw autorskich i z ochroną własnej tożsamości;

t)  doradztwo profesjonalne w zakresie wymienionych celów działania Fundacji wszelkim przedstawicielom administracji i władzom, w tym władzomi szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, stacjom telewizyjnym, rozgłośniom radiowym, redakcjom prasowym, portalom internetowym, władzom samorządowym, rządowym i organizacjom pozarządowym, społecznościom formalnym i nieformalnym online i offline, a także i podmiotom gospodarczym;

u)  tworzenie koncepcji i funkcjonalności aplikacji technicznych, informatycznych i multimedialnych w w zakresie wymienionych celów działania Fundacji;

v)  współpracę, budowanie szeroko rozumianych form partnerstwa lub wspierania z inicjatywy własnej lub innych z wszelkimi stosownymi przedstawicielami administracji i władzami, w tym władzami szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, stacjami telewizyjnymi, rozgłośniami radiowymi, redakcjami prasowymi, portalami internetowymi,władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, społecznościami formalnymi i nieformalnymi online i offline, a także i podmiotami gospodarczymi w zakresie wymienionych celów działania Fundacji;

w)  prowadzenie w Polsce i za granicą szeroko rozumianej działalności profilaktycznej, terapeutycznej, psychoterapeutycznej, edukacyjnej, promocyneji informacyjnej na rzecz dorosłych, młodzieży i dzieci uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem (chemicznym i behawioralnym), wykluczonych, dyskryminowanych społecznie, zagrożonych dyzkryminacją, wykluczeniem społecznym.


§ 12.
Dla efektywnego realizowania wszystkich swoich celów Fundacja może:
a) wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,
b) połączyć się z inną fundacją.
c) prowadzić statutową działalność odpłatną i nieodpłatną


 

Rozdział III

 
Majątek i przychody fundacji


§ 13.
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.000 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.


§ 14.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15.    
Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a)    dotacji, subwencji, spadków, zapisów, darowizn i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
b)    wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń;
c)    odsetek od wkładów na rachunkach bankowych;
d)    statutowej działalności odpłatnej Fundacji.

§ 16.
W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


 

 

Rozdział IV

 

Organy Fundacji

§ 17.

Organem wykonawczym Fundacji jest jej Zarząd.

 

§ 18.

Do kompetencji Zarządu należy:

a)      kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

b)      wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,

c)      realizacja celów statutowych Fundacji,

d)      sporządzanie planów pracy i budżetu,

e)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

f)        przyjmowanie w imieniu Fundacji subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

g)      tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych,

h)      prowadzenie polityki kadrowej Fundacji, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia,

            z zastrzeżeniem § 24.

 § 19.

Zarząd składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora, z zastrzeżeniem § 21.

 

§ 20.

Fundator może zostać członkiem Zarządu.

 

§ 21.

Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.

§ 22.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a)      złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,

b)      odwołania przez Fundatora,

c)      śmierci członka Zarządu.

 

§ 23.
Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Fundator.


§ 24.

W wypadku gdy Fundator pełni funkcję w Zarządzie, wynagrodzenia członków organu, w którym pełni funkcję Fundator ustala zamiast Fundatora powołany przez niego przedstawiciel Fundacji.

 

§ 25.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w sprawach majątkowych i pozostałych składać może składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 

§ 26.

W wypadku Zarządu wieloosobowego, podejmuje on uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W wypadku równowagi głosów, znaczenie przesądzające ma głos Prezesa Zarządu.

 

§ 27.

W wypadku sytuacji jak choroba lub śmierć, uniemozliwiających Fundatorowi sprawowanie swoich funkcji wynikających ze statutu, uprawnienia i kompetencje Fundatora/ Prezesa Zarządu przechodzą na pełnomocnika prawnego Fundatora lub wynikają z testamentu Fundatora.

 

 

 

Rozdział VI

 

Zmiana Statutu

§ 28.

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator.

 

 

 

 

 

Rozdział VII

 

Postanowienia Końcowe

§ 29.

1.  Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

2. Podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji należy do kompetencji Fundatora.

 

 

§ 30.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

§ 31.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 

§ 32.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Statut został przyjęty dnia 18.11.2015 roku.