http://www.obywatelsolidarnosc.eu/

 

O PROJEKCIE

 

Obywatel Solidarność jest pierwszym krokiem do ustanowienia nowego rodzaju komunikacji. Projekt konkretnie marzy o nowym tonie i o nowej architekturze komunikacji.
Wierzymy, że wszyscy powinni móc żyć godnie. Każdy człowiek musi indywidualnie zdecydować, co dla niego to znaczy, ale razem możemy zbudować wspólną ramę, która będzie nam pomagać.
Częścią tej wspólnej ramy, tak jak my to postrzegamy, jest powstrzymanie się od krytykowania. Zamiast osądzania innych możemy się otworzyć tak, żeby inni zobaczyli. Kolejną częścią jest bycie szczerze zainteresowanym innymi, gdy się otworzą, nawet jeśli ich nie rozumiemy. Poza tymi etycznymi składnikami również technologię postrzegamy jako część składową tej wspólnej ramy. Czujemy, że powinniśmy stworzyć nową infrastrukturę do komunikowania się. Ta infrastruktura powinna nas pobudzać do czucia się szczęśliwymi, kiedy się porozumiewamy. Jest ona niehierarchiczna i pobudza refleksję nad samym sobą oraz nad relacjami z innymi, z którymi jesteśmy zaangażowani. Powinna być jak przyjazne lustro.

Nasz projekt ma na celu stworzenie kilku podstawowych elementów, które należą do naszej wizji wspólnej ramy. Wprowadzamy nowe technologie, takie jak nasz własny rodzaj video konferencji, Teleport.art, po to, żeby móc cieszyć się obecnością nieznanych nam ludzi w innym miejscu i móc z nimi porozmawiać jak równy z równym. Rozszerzona Rzeczywistość, kolejna nowa technologia, ma pobudzać ludzi do zastanowienia i spojrzenia w pozytywne lustro. Jednak nie chodzi nam tylko o technologię. Chcemy również najzwyczajniej poprosić ludzi, żeby otworzyli się w wywiadach i opowiedzieli o swoich marzeniach.

Zainspirowani etosem Solidarności i naszym początkowym współautorem Arkadiuszem „Aramem” Rybickim, spróbowaliśmy w nowoczesny sposób pobudzić do bycia razem. Dowiecie się z tej książki jak początkowo odnaleźliśmy naszą drogę./.pl


Obywatel Solidarność/ Citizen Solidarity is a first step to set up a new kindof communication. The project concretely dreams about a new tone and a new communication architecture. We believe that all should be able to live worthily. While all individuals decide for themselves whatever that means for them, we can together build a common framework that will help us. Part of the common framework as we see it is refraining from criticizing. Rather than judging others we can open up ourselves for others to see. Another part is being sincerely interested in others as they open up, even if we do not understand them. Besides these ethical components we see technology within the common framework too. We feel we should start to build a new infrastructure to communicate. This infrastructure should stimulate us to feel happy when we interact with others. It is non-hierarchical and stimulates reflection on the Self and on the relationship with others we are engaged in. It should be like a friendly mirror.

Our project aims to create a few basic elements that belong to our vision on the common framework. We employ new technologies such as our brand of videoconferencing, Teleport.art, to be able to enjoy the presence of unknown others in another place and to talk like equals. Augmented Reality, another recent technology, is to stimulate people to wonder and to look in a positive mirror. But it’s not all technology. We also quite simply ask people to open up in interviews and talk about their dreams.

Inspired by the 1980 ethos of Solidarity and by our original co-author, Arkadiusz “Aram” Rybicki, we tried to stimulate togetherness in a modern way. In the book you’ll find the first findings of our road./.uk