Project: Talking About Taboos: Website to help adult trainers address racism, xenophobia and other prejudices in their classrooms

             GRUNDTVIG Learning Partnerships. LLP 2007-2013 - N. 2013-1-FR1-GRU06-49587

 

PROJEKT: TALKING ABOUT TABOOS
Od lokalnych społecznych kontekstów i ram wykluczeń, do Europejskiego dialogu opartego na działaniach.

Duża część Europejczyków dostrzega, iż dyskryminacje i wykluczenia [uprzedzenia] rozpowszechniają się w Europie. Projekt „Talking About Taboos” ma na celu aktywne zwrócenie uwagi na codzienne manifestacje uprzedzeń oraz wynikające z nich społeczne wykluczenia w Europie.

Partnerzy z Francji, Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii oraz Holandii będą skupiać się na jednym przykładzie uprzedzeń występujących w ich lokalnym środowisku, analizować jego ramy i konteksty, a następnie zastosować „dobre praktyki”, by zainicjować świadomy i przemyślany dialog na temat tych uprzedzeń lub włączyć się do istniejącego dyskursu.
Partnerami w tym dialogu będą przede wszystkim formalni i nieformalni dorośli instruktorzy. Niektóre z przykładów lokalnych uprzedzeń będę mocno widoczne (poprzez obecność w mediach), natomiast niektóre zostaną dopiero wyciągnięte na powierzchnię i pokazane w pełnym świetle.

Wynikiem tego projektu będzie internetowa platforma skierowany do dorosłych instruktorów, aby wspierać europejski dialog na temat uprzedzeń [dyskryminacji i wykluczeń]. Zawierać ona będzie „dobre praktyki” aktywnie testowane oraz nowo stworzone.

"W polskich realiach postanowiliśmy spróbować włączyć do procesu budowania tych „dobrych praktyk” środowisko publicystów, dziennikarzy, artystów i nauczycieli szanując istniejący dyskurs i siłę przekazu medialnego wpływającego na każdego z nas. "

Od realizatorów (los): Beata Staszyńska i Onno Hansen.

 

 

http://www.talkingabouttaboos.org/